Nota prawna

§1. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

 1. Kopiowanie w całości lub w części bez zgody INWEST-ROL zabronione.

§2. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Tekst Rozporządzenia dostępny jest na stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 2. Dane Klienta podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z wymianą korespondencji otrzymanej z tego formularza kontaktowego.
 3. Administratorem podanych przez Klienta danych osobowych jest Investrol z siedzibą w Czarnocinie ul. Tuszyńska 13, 97-318 Czarnocin zwany dalej jako Investrol.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania łącznie z prawem do usunięcia własnego konta z systemu.
 5. Investrol dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem
  • zbierane wyłącznie w celach:
   - wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej
   - prowadzenia korespondencji w odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego ze strony Investrol
  • niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z w/w celami
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia w/w celów ich przetwarzania
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 6. Dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Investrol konieczne jest korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania czy hostingu). Investrol korzysta wyłącznie z usług podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 7. Przekazanie danych przez Investrol następuje wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 8. Dane osobowe Klientów Serwisu internetowego Investrol mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  - dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego
  - dostawcy poczty elektronicznej i hostingu
  - dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą
  - dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Investrol wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna)
  jedynie w przypadkach oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 9. Dane osobowe Klientów strony internetowe Investrol mogą być również przekazywane podmiotom lub organom publicznym w związku ze zwalczaniem naruszeń prawa.
 10. Strona internetowa Investrol może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z usług w serwisie internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby (ostatnio przeglądane produkty) lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Serwisu Internetowego.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Investrol dostępu, sprostowania, ograniczenia lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
 15. W celu realizacji w/w uprawnień można kontaktować się z Administratorem serwisu poprzez przesłanie wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres biuro@investrol.pl lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

§3 POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Szczegóły dot. polityki plików cookies dostępne są na stronie: Polityka plikow cookies

Życzymy udanej współpracy.

Investrol Sp. z o.o.